Metabolisen oireyhtymän ehkäisy elämäntapaohjauksen avulla

Uusien ohjausmenetelmien soveltaminen perusterveydenhuoltoon

Tutkimus perustuu Suomen Akatemian SALVE-ohjelman kansainvälisessä arvioinnissa erinomaiset arviot saaneeseen elintapaohjauksen uuteen menetelmään, joka yhdistää syömiskäyttäytymisen muutosten ja terveystiedon ymmärtämisen huomioon ottamisen sekä modernin ICT-teknologian hyödyntämisen.

PPSHP Oulun Yliopisto Suomen Akatemia Salve-hanke Sosiaali- ja terveysministeriö Oulun kaupunki

Esittely

Tausta

Lihavuus liitännäissairauksineen on merkittävä kansanterveysongelma. Vyötärölihavuus on myös keskeinen metabolisen oireyhtymän osatekijä. Lihavuuden ehkäisy ja hoito elintapamuutosten avulla on tärkeää. Pysyvien ruokailu- ja liikuntatottumusten muutoksien tekeminen on kuitenkin osoittautunut haasteelliseksi. Myös syömisen psykologisilla tekijöillä, eli syömiskäyttäytymisellä on havaittu olevan yhteyttä onnistuneeseen laihtumiseen. Lisäksi elintapaohjausta saavat henkilöt eivät kaikki pysty ymmärtämään annettua tietoa samalla tavalla, vaan ohjaus pitää räätälöidä eri henkilöille tiedon vastaanottokyvyn mukaisesti. Tarvitaankin tietoa uusista vaikuttavista ohjausmenetelmistä, joilla voidaan vaikuttaa elintapamuutosten pysyvyyteen ja syömiskäyttäytymiseen.

Vakuuttava teknologia voidaan nähdä tutkimuskenttänä, jossa yksittäinen tutkimuskohde on käyttäytymismuutosta tukeva tietojärjestelmä, joka on suunniteltu muodostamaan, muuttamaan tai vahvistamaan ihmisen asenteita tai käytöstä käyttämättä pakottamista, vilppiä tai ulkoisia kannustimia. Näin ollen myös hankkeessa kehitettävä tietojärjestelmä perustuu osallistujan omaan aktiiviseen ja vapaaehtoiseen toimintaan, jota tuetaan suunnitelluilla ohjelmisto-ominaisuuksilla.

Tavoite

Tavoitteenamme on löytää uusia elintapaohjausmenetelmiä, joilla voidaan vaikuttaa aikaisempaa tehokkaammin elintapa- ja syömiskäyttäytymismuutoksiin. Lisäksi tutkimuksessa kehitetään ICT-sovellus, jolla voidaan tukea näiden muutosten tekemistä. Sekä ryhmäohjausmallien että ICT-sovelluksen vaikutusta elintapojen ja syömiskäyttäytymisen muutoksiin tutkitaan monitieteellisesti.

Toteutus, aikataulu ja rahoitus

Hanke toteutetaan kolmen ryhmän interventiona. Ryhmät eroavat toisistaan ohjauksen sisällön osalta. Kaikissa ryhmissä puolet kohdehenkilöistä käyttää tukena modernia tieto- ja viestintäteknologiaa. Tutkimuksen otoskoko on 600 henkilöä. Tutkimushenkilöt rekrytoidaan ja tutkimus aloitetaan vaiheittain n. 60 henkilön ryhmissä. Henkilöt satunnaistetaan kuuteen tutkimusryhmään, joihin jokaiseen on tavoitteena 100 henkilöä/ryhmä. Tutkimuksen kokonaiskesto on 2 vuotta. Hankkeen käytännön toimet ovat alkaneet vuoden 2012 alussa ja potilaiden rekrytointi alkusyksystä 2012. Rahoituksen perustana ovat Suomen Akatemian SALVE-ohjelma ja Sosiaali-ja Terveysministeriön Terveyden edistämisen määräraha.

Hanke mediassa

Terveystiedon lukutaito kansalaistaidoksi (Suomen Kuvalehden blogi, 10.3.2013)
600 uuden Oulun asukasta saa kutsun elämäntapamuutokseen (Kaleva, 15.12.2012)

Ohjausmalli

Ohjausmalli 1

 • Ohjaus tapahtuu ryhmäohjauksena.
 • Yhdessä ryhmässä on noin 10 henkilöä ja ryhmätapaamisia on 8.
 • Tavoitteena on omaan painoon ja terveyteen liittyvien tekijöiden laaja-alainen jäsentäminen: elintavat, syömiskäyttäytyminen, ruokatottumukset, liikunta ja elämäntilanteeseen liittyvät tekijät.
 • Tavoitteena on myös syömiseen liittyvien ajatusten, tunteiden ja toiminnan vuorovaikutuksen tunnistaminen sekä syömiseen ja painonhallintaan liittyvien mahdollisten haitallisten ajatusten tunnistaminen ja käsittely.
 • Ohjausmenetelminä käytetään tehtäviä ja harjoituksia syömisen hallintaan liittyen, tietoisuustaitoharjoituksia, ohjauskeskusteluja, parikeskusteluja ja kotitehtäviä.

Ohjausmalli 2

 • Ohjaus tapahtuu ryhmäohjauksena.
 • Yhdessä ryhmässä on noin 10 henkilöä ja ryhmätapaamisia on 2.
 • Tavoitteena on tulla tietoiseksi metaboliseen oireyhtymään vaikuttavista tekijöistä, niiden hoidosta elämäntapamuutosten avulla ja saada tietoa elintapamuutoksessa onnistumiseen.
 • Tavoitteena on määrittää oma tärkein muutostavoite ja alkaa kokeilla toimintaa tavoitteen toteuttamiseksi.
 • Ohjausmenetelminä käytetään mm. oppimispeliä, parikeskustelua, ja tehtäviä Painonhallitsija-kirjasta1, jossa on tietoa ja tehtäviä elintapamuutoksen tueksi.
1 Laitinen J, Alahuhta M, Keränen A-M, Korkiakangas E, Nevanperä N. Painonhallitsija. Työterveyslaitos, 2012.

Onnikka-ohjaus

 • Onnikka-ohjaus toteutuu omalla tietokoneella esim. kotona (on internetpohjainen).
 • Onnikka-ohjelma lähettää kerran viikossa tehtäviä ja tietoa elintapamuutoksen tekemisen tueksi.
 • Onnikka-ohjaus kestää 52 viikkoa, eli yhden vuoden.
 • Tavoitteena on saada tietoa ja valmiuksia itsenäiseen elintapojen muuttamiseen, laihduttamiseen ja painonhallintaan.
 • Tavoitteena on tukea yksilöllistä muutosta elintapojen ja syömiskäyttäytymisen osalta.

Verrokkiryhmä

Osa tutkimushenkiköistä arpoutuu verrokkiryhmään, jossa annetaan materiaalia ja kannustusta itsenäiseen elintapamuutosten tekemiseen.

ICT-sovellus

Onnikka-palvelu

Web-pohjainen ICT-sovellus Onnikka tarjoaa käyttäjilleen:

 • Viikottaisen tietopaketin, tehtävän ja vinkin
 • Vertaistuen muilta käyttäjiltä
 • Painon ja motivaation seurannan
 • Ruoka- ja liikuntapäiväkirjan
 • Työkaluja elämäntapamuutoksen avuksi
 • Mahdollisuuden kysymysten esittämiseen asiantuntijoille
 • Sähköpostimuistutukset

Sovellus on toteutettu vakuuttavan teknologian suunnittelumenetelmiä ja uusimpia web-teknologioita hyödyntäen.

Toteuttajat

Kliinisen lääketieteen laitos, sisätaudit

 • Markku Savolainen

  LKT

  Sisätautiopin professori

 • Anna-Maria Keränen

  FT

  Laillistettu ravitsemusterapeutti, tutkija

 • Tuire Salonurmi

  FT

  Projektikoordinaattori, tutkija

 • Terhi Jokelainen

  KM, ETM

  Laillistettu ravitsemusterapeutti, tutkija

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

 • Harri Oinas-Kukkonen

  FT

  Tietojärjestelmien professori

 • Pasi Karppinen

  FM

  Tutkija

 • Tuomas Alahäivälä

  FM

  Tutkija

Informaatiotutkimus

 • Maija-Leena Huotari

  FT

  Informaatiotutkimuksen professori

 • Kreeta Askola

  FM

  Tutkija

 • Heidi Enwald

  FM

  Tutkija

 • Stefan Ek

  FT

  Tutkija

 • Raimo Niemelä

  FT

  Tutkija

Työterveyslaitos

 • Jaana Laitinen

  FT

  Dosentti

Laskennallisen lääketieteen tutkimusryhmä

 • Mika Ala-Korpela

  FT

  Professori

Julkaisut

2012

Oinas-Kukkonen, H. A foundation for the study of behavior change support systems. Personal and ubiquitous computing, Online First.
http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00779-012-0591-5.pdf

2011

Keränen A-M, Strengell K, Savolainen M, Laitinen J. Effect of weight loss intervention on the association between eating behaviour measured by TFEQ-18 and dietary intake in adults. Appetite (2011); (56)156-162.

Komulainen T., Keränen A-M, Rasinaho E, Hakko H, Savolainen M, Kujari M-L, Reponen A, Lindeman S. Quitting a weight loss program is associated with anhedonia: the Lifestyle Intervention Treatment Evaluation Study in Northern Finland. International Journal of Circumpolar Health 2011;70:72-78.

Lehto T. & Oinas-Kukkonen H. Persuasive Features in Web-Based Alcohol and Smoking Interventions: A Systematic Review of the Literature. Journal of Medical Internet Research, 13(3), e46.
http://www.jmir.org/2011/3/e46/

Segerståhl K. & Oinas-Kukkonen H. Designing for personal exercise monitoring employing multiple modes of delivery: Implications from a qualitative study on heart rate monitoring. International Journal of Medical Informatics, Vol. 80, Issue 12, pp. e203-e213, December 2011.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21963231

2010

Alahuhta M, Ukkola T, Korkiakangas E, Jokelainen T, Keränen A-M, Kyngäs H, Laitinen J. Elintapamuutosvaihe sekä painonhallinnan onnistumisen edellytykset ja riskitekijät tyypin 2 diabeteksen riskihenkilöillä. Tutkiva hoitotyö 2010; (2) 4-13.

Keränen A-M, Rasinaho E, Hakko H, Savolainen M, Lindeman S. Eating behavior in obese and overweight persons with and without anhedonia. Appetite 2010; (55) 726-729.

Laitinen J, Korkiakangas E, Alahuhta M, Keinänen-Kiukaanniemi S, Rajala U, Timonen O, Jokelainen T, Keränen A-M, Remes J, Ruokonen A, Hedberg P, Husman P, Olkkonen S. Feasibility of videoconferencing in lifestyle group counseling. International Journal of Circumpolar Health 2010; 69(5):500-511.

2009

Keränen A-M, Savolainen M J, Reponen A H, Kujari M, Bloigu R, Lindeman S, Laitinen J. The effect of eating behavior on weight loss and maintenance during a lifestyle intervention. Preventive Medicine 2009; (49) 32-38.

Oinas-Kukkonen H. & Harjumaa M. Persuasive Systems Design: Key Issues, Process Model, and System Features. Communications of the Association for Information Systems, Vol. 24, Article 28, pp. 485-500, March 2009.
http://aisel.aisnet.org/cais/vol24/iss1/28/

2013

Alahäivälä T., Oinas-Kukkonen H. & Jokelainen T. Software Architecture Design for Health BCSS: Case Onnikka. PERSUASIVE 2013, Lecture Notes In Computer Science, vol. 7822. Springer, Berlin
http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-642-37157-8_3.pdf

Karppinen P. & Oinas-Kukkonen H. Three Approaches to Ethical Considerations in the Design of Behavior Change Support Systems. Lecture Notes in Computer Science, 2013, Volume 7822, Persuasive Technology, pp. 87-98.
http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-642-37157-8_12.pdf

2012

Langrial S., Lehto T., Oinas-Kukkonen H., Harjumaa M. & Karppinen P. Native Mobile Applications for Personal Well-Being: A Persuasive Systems Design Evaluation. In: 16th Pacific-Asia Conference on Information Systems, PACIS 2012 Proceedings.
http://aisel.aisnet.org/pacis2012/93/

Lehto T., Oinas-Kukkonen H. & Drozd F. Factors Affecting Perceived Persuasiveness of a Behavior Change Support System. International Conference on Information Systems (ICIS 2012), Orlando, Florida, December 16-19.
http://aisel.aisnet.org/icis2012/proceedings/HumanBehavior/18/

Lehto T., Oinas-Kukkonen H., Pätiälä T. & Saarelma 0. Consumers’ Perceptions of a Virtual Health Check: An Empirical Investigation. In: 20th European Conference on Information Systems, ECIS 2012 Proceedings, Paper 154.
http://aisel.aisnet.org/ecis2012/154

2009

Harjumaa M., Segerståhl K. & Oinas-Kukkonen H. Understanding Persuasive System Functionality in Practice: a Field Trial of Polar FT60. ACM International Conference Proceeding Series, Vol. 350, Proceedings of the Fourth International Conference on Persuasive Technology, Claremont, CA, USA, April 26-29, 2009.
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1541952

2013

Alahäivälä, T. Software Design of a Health BCSS: Case Onnikka. Pro Gradu -tutkielma, Oulun Yliopisto.

2011

Keränen, A-M. Lifestyle interventions in treatment of obese adults. Eating behaviour and other factors affecting weight loss and maintenance. Väitöskirja, Oulun Yliopisto

2013

Humanizing the web

Oinas-Kukkonen Harri & Oinas-Kukkonen Henry Humanizing the Web: Change and Social Innovation. Palgrave Macmillan, Basingstoke, UK.
http://us.macmillan.com/humanizingtheweb/HarriOinasKukkonen

Tämän päivän Internet on ensisijaisesti sosiaalinen toimintaympäristö. Facebook, Twitter ja muut sosiaalisen median nettisovellukset ovat tulleet laajallekin yleisölle hyvin tutuiksi, mutta näiden taustalla oleva ilmiö on paljon pitkäikäisempi ja syvällisempi kuin pelkästään juuri nyt suosiossa olevat nettisovellukset. Tämä ilmiö on nimeltään sosiaalinen web. Oulun yliopiston tutkijaveljekset Harri ja Henry Oinas-Kukkonen ovat julkaisseet kirjan Humanizing the Web: Change and Social Innovation. Kirjassa kuvataan, miten sosiaalinen web muuttaa sitä, miten ihmisten odotetaan toimivan, mitä heidän odotetaan osaavan ja jopa millaisia heidän odotetaan olevan.

2012

Painon hallitsija

Laitinen J, Alahuhta M, Keränen A-M, Korkiakangas E, Nevanperä N. Painonhallitsija. Työterveyslaitos